Nói rằng tôi quả giỏi giang,
Rằng tôi lòng dạ luôn mang tốt lành,
Rằng tôi là một tài năng,
Nói rằng tôi cũng luôn hằng dễ thương,
Rằng tôi nhạy cảm khôn lường,
Người duyên dáng lại hay thường khôn ngoan,
Nói tôi là kẻ thập toàn -
Nhưng xin sự thật hãy dành cho tôi.