Đỉnh cao chim vút lối
Khách tới cùng với mây
Rừng thoáng ngàn nhà nhỏ
Trời dăng núi cúi mày
Vồng lơi treo Thiểm Bắc
Mưa gấp quá Quan Tây
Vách dựng tràn vò rượu
Khe xanh rộn tiệc đầy
Quan hèn nào đáng nói
Khách quý tay cầm tay
Chỉ có vườn quê ấy
Cảnh xưa chẳng đổi thay


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)