30/01/2023 07:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo thu dữ chư tử đăng Quắc Châu tây đình quan thiếu
早秋與諸子登虢州西亭觀眺

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 16/05/2012 15:20

 

Nguyên tác

亭高出鳥外,
客到與雲齊。
樹點千家小,
天圍萬嶺低。
殘虹掛陝北,
急雨過關西。
酒榼緣青壁,
瓜田傍綠谿。
微官何足道,
愛客且相攜。
唯有鄉園處,
依依望不迷。

Phiên âm

Đình cao xuất điểu ngoại,
Khách đáo dữ vân tề.
Thụ điểm thiên gia tiểu,
Thiên vi vạn lĩnh đê.
Tàn hồng quải Thiểm Bắc,
Cấp vũ quá Quan Tê.
Tửu khái duyên thanh bích,
Qua điền bạng lục khê.
Vi quan hà túc đạo,
Ái khách thả tương huề.
Duy hữu hương viên xứ,
Y y vọng bất mê.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đỉnh cao chim vút lối
Khách tới cùng với mây
Rừng thoáng ngàn nhà nhỏ
Trời dăng núi cúi mày
Vồng lơi treo Thiểm Bắc
Mưa gấp quá Quan Tây
Vách dựng tràn vò rượu
Khe xanh rộn tiệc đầy
Quan hèn nào đáng nói
Khách quý tay cầm tay
Chỉ có vườn quê ấy
Cảnh xưa chẳng đổi thay
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Tảo thu dữ chư tử đăng Quắc Châu tây đình quan thiếu