Ngày xưa dễ mấy hội tao phùng,
Sa Đéc nay thầy tách cõi đông.
Phong cảnh mặc dầu chia đất khách,
Nắng mưa đâu cũng đội trời chung.
Quê người tạm gởi nhành dương liễu,
Đường hoạn xin tròn phận kiếm cung.
Cái tác râu mày thì phải vậy,
Nặng bằng non Thái, nhẹ bằng lông.


Nguồn:
1. Diên Hương, Thành ngữ điển tích từ điển, NXB Tổng hợp Đồng Tháp, 1992
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
3. Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977
4. Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 126