Tiêu sơ am Ngũ Cáp
Như khánh treo an nhiên
Ngoài cửa bách ngàn gốc
Trên tường kệ mấy thiên
Trong niêu bụi phủ lớp
Trên bếp khói không lên
Chỉ có thôn đông lão
Dưới trăng gõ cửa thiền