Đêm nay trăng trắng toát
Ô thước hãi kêu ngầu
Tiếng thảm nhớ quê cũ
Không hay nương chốn đâu