Gió đẩy diều bay vút vút cao
Cánh chim chiều cũng bạt lao đao
Không gian gió thổi đầy vườn vắng
Thoảng dáng tiên nga nhẹ gót đào
Gió ơi! Năm tháng vang lời gió
Điệu hát muôn đời dậy nét cao

Tôi biết quanh tôi nhiều gió quá
Âm thầm gió vẫn lánh nơi nao?
Đây chiều gió đẩy đây lời gọi
Mà gió ai hay ở chốn nào
Gió ơi! Năm tháng vang lời gió
Điệu hát muôn đời dậy nét cao

Gió đã chiều nay nghe cả lạnh
Ôi, đời gió ấy tuổi là bao?
Gió này hoang thú nơi đồng nội
Hay chỉ như tôi tóc chỏm đào?
Gió ơi! Năm tháng vang lời gió
Điệu hát muôn đời dậy nét cao


Nguồn: Thi tuyển Anh, Hoài Châu dịch, NXB Phượng hoàng, 1961
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)