Gió tình lộng ngát một trời Xuân
Hoa lá ngời hương lóng lánh gần
Tháng ngọt lững lờ trao mộng nhẫn
Năm nồng sột soạt lén vào sân
Mênh mang gió ái vờn bao bận
Bảng lảng mùa duyên lịm mấy lần
Thắp lọn tơ hồng đêm hiệp cẩn
Bềnh bồng sương khói diễm choàng thân

Bềnh bồng sương khói diễm choàng thân
Nắng phả lời ươm trỗi vạn lần
Thơm thảo ơn trời loang ái mặn
La đà hương đất rộn tình chân
Đào mai óng ả hồn xao cận
Cúc thọ lung linh bướm lạng gần
Cốc rượu chung trà vui nghĩa ấm
Gió tình lộng ngát một trời Xuân

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm