Em luyến quyện tình gởi nắng xuân
Tặng yêu ngàn khúc diễm trong ngần
Thèm loang mộng khoả nồng thơm nguyệt
Ước phả môi choàng lựng ngát luân (1)
Đêm lộng gối màn chăn đượm ái
Cõi bừng hương lửa phấn hoà ân
Êm ngào ngọt nẻo ngời hoan lạc
Mềm diệu huyễn mơ toả rạng trần

Trần rạng toả mơ huyễn diệu mềm
Lạc hoan ngời nẻo ngọt ngào êm
Ân hoà phấn lửa hương bừng cõi
Ái đượm chăn màn gối lộng đêm
Luân ngát lựng choàng môi phả ước
Nguyệt thơm nồng khoả mộng loang thèm
Ngần trong diễm khúc ngàn yêu tặng
Xuân nắng gởi tình quyện luyến em

Thuận nghịch độc
(1) mặt trời