Bát ngát thơm lừng mấy sợi thơ
Lèn hương thoảng gió toả lan bờ
Mênh mang thả ước nồng chao dậy
Sóng sánh chan tình nức ẩn nhô
Thơm thảo phím lòng thơm thảo mộng
Ngọt ngào cung ái ngọt ngào mơ
Ngàn thương đổi lấy mùa hoan vọng
E ấp tình Sen toả rạng hồ

E ấp tình Sen toả rạng hồ
Dập dềnh sương khói khoả tình mơ
Vầng mây huyễn ảo vầng mây lượn
Cánh phượng nghê thường cánh phượng nhô
Biếc thắm bao mùa ran đượm cõi
Nồng thơm mấy độ ngát loang bờ
Vàng trăng tuổi mộng về hoan hỷ
Bát ngát thơm lừng mấy sợi thơ

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm