Hương quỳnh thẫm khoả dậy niềm mơ
Dạ níu hồn khuya phả lặng lờ
Hường đẫm rẻo thơm choàng khúc nguyệt
Đượm lừng phiên ái lịm nhành tơ
Sương dằng dặc bủa thờ ơ đợi
Gió ngạt ngào lâng mải miết chờ
Trường đoạn bể dâu mòn gót ngọc
Vương lồng lộng diễm ngát huyền thơ

Thơ huyền ngát diễm lộng lồng vương
Ngọc gót mòn dâu bể đoạn trường
Chờ miết mải lâng ngào ngạt gió
Đợi ơ thờ bủa dặc dằng sương
Tơ nhành lịm ái phiên lừng đượm
Nguyệt khúc choàng thơm rẻo đẫm hường
Lờ lặng phả khuya hồn níu dạ
Mơ niềm dậy khoả thẫm quỳnh hương

Thuận nghịch độc