Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 08/12/2016 17:25, số lượt xem: 583

Chữ tâm phúc hạnh ngát bao chiều
Răn dạy con người chớ nói điêu
Ngẫm ngợi câu lành đừng bạc xiếu
Nghĩ suy việc thiện chẳng tham liều
Giàu sang dưỡng dạ phòng khi thiếu
Nghèo khổ trau lòng tránh buổi xiêu
Vàng bạc phù du cần thấu hiểu
Trầm hương đạo nghĩa thoả muôn điều

Trầm hương đạo nghĩa thoả muôn điều
Phước thiện chan lòng quyết chẳng xiêu
Giao tiếp trông người nên xứng liệu
Làm ăn thấy bạc chớ ngu liều
Muôn đời chẳng bận giành đa thiểu
Vạn thuở không hề dính nguỵ điêu
Bằng hữu thâm tình vui một chiếu
Chữ tâm phúc hạnh ngát bao chiều

Liên hoàn – Thuận nghịch vận –Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm