Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (93)
Đăng ngày 20/03/2016 14:42, số lượt xem: 371

Tờ ghi phúc phận ở trên trời
Lậm giỡn bông phèng để kiếp vơi
Nẻo thiện thanh tuyền luôn mãi với
Đường gian nhục nhã có đâu ngời
Dâng lòng thảo chớ nên chờ đợi
Chẳng thiết van quỳ cưỡi hạc chơi
Phổ độ thương người thêm cõi mới
Trầm hương chánh niệm phả thơm đời

Trầm hương chánh niệm phả thơm đời
Bỏ chất si sần giã cuộc chơi
Đã biết lầm mê từ dạ khởi
Thì xin giác ngộ để tâm ngời
Chia bùi kẻ khó yên hoài đợi
Sẻ ngọt dân nghèo sắc mãi khơi
Cúng quảy mơ hồ tham nhũng lợi
Tờ ghi phúc phận ở trên trời

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm