Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1414)
Đăng ngày 19/04/2016 17:27, số lượt xem: 492

Hay điều ước vọng ươm nguyền phủ
Trải luyến bừng yêu ngào ngạt giũ
Đầy quyện quấn hoa nguyệt nẻo vù
Dẫy ngào ngon ái ân lòng nhủ
Say dào dạt huyễn mộng niềm thu
Ngoái thảo thơm huyền mơ giấc tụ
Này lộng cõi tim dạ đắp bù
Hay điều ước vọng ươm nguyền phủ

Phủ nguyền ươm vọng ước điều hay
Bù đắp dạ tim cõi lộng này
Tụ giấc mơ huyền thơm thảo ngoái
Thu niềm mộng huyễn dạt dào say
Nhủ lòng ân ái ngon ngào dẫy
Vù nẻo nguyệt hoa quấn quyện đầy
Giũ ngạt ngào yêu bừng luyến trải
Phủ nguyền ươm vọng ước điều hay

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm