Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 25/11/2017 09:58, số lượt xem: 520

Bình an cuộc sống giữa sông đời
Xin hãy vui lòng đỡ chạnh khơi
Vẫn dõi vầng dương dào dạt tới
Trông hoài ánh sáng ngạt ngào bơi
Cùng bên nguyệt lấp chìm đau vợi
Và trỗi mừng hoan hát giữa trời
Gắng giữ tâm hồn luôn nhịp mới
Để tình xuân trẻ chẳng hề vơi

Để tình xuân trẻ chẳng hề vơi
Số mệnh nên hư phó mặc trời
Hãy sống ngay đường tâm thoả ngợi
Và lòng thanh sạch trí nồng bơi
Dù nhân thế dạ thường hoen vợi
Vẫn đạo đức triền sáng rỡ khơi
Thế sự thăng trầm bao nẻo mới
Bình an cuộc sống giữa sông đời

Liên hoàn – Giao cổ đối – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm