Ấp ủ nguyền thương giữa dạ này
Xin người giữ nhé cuộc tình say
Ngon ngào để lắm ngào lâng dậy
Bát ngát cho nhiều ngát đượm bay
Thơm thảo đêm huyền trăm thức mộng
Mơ màng giấc huyễn vạn tầng mây
Bồng lai vũ khúc hồn man dại
Chấp chới triền thơ bóng guộc gầy

Chấp chới triền thơ bóng guộc gầy
Ta duồng sương khói cưỡi ngàn mây
Buông lòng khoả nhạc thênh thang duỗi
Dốc chén chan tình mãi miết bay
Mê đắm mơ nồng thiêm thiếp luỵ
Si cuồng mộng ngát bạc bàng say
Trầm hương phả biếc mùa thơm cũ
Ấp ủ nguyền thương giữa dạ này

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm