Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 26/06/2016 11:06, số lượt xem: 568

Xa buồn nẻo luyến nghệt ngờ trông
Sải cánh sầu khơi chạnh nuối lòng
Pha thảm mắt nào duyên ấy dõi
Vắng thầm môi nọ ái gì mong
Qua rồi mộng thắm ngon ngào nhạt
Hết rụi trầm thơm hứa hẹn mòn
Trà loãng úa hương tình rệu rã
Hoa đời lạc nước thẫn thờ sông

Sông thờ thẫn nước lạc đời hoa
Rã rệu tình hương úa loãng trà
Mòn hẹn hứa thơm trầm rụi hết
Nhạt ngào ngon thắm mộng rồi qua
Mong gì ái nọ môi thầm vắng
Dõi ấy duyên nào mắt thảm pha
Lòng nuối chạnh khơi sầu cánh sải
Trông ngờ nghệt luyến nẻo buồn xa

Thuận nghịch độc