Nhật nguyệt liền đôi mãi rạng hoà
Thơm đời sóng sánh nhịp nồng xa
Ngời ươm nẻo thẩn thơ mùa hạ
Lộng lẫy đường thơ ngát toả nhà
Vẫn chí tang bồng gieo khắp ngả
Thêm tình lãng tử lộng nhiều pha
Rồng mây uốn lượn tình cao cả
Mặc khách giai nhân thắm đượm đà

Mặc khách giai nhân thắm đượm đà
Non bồng nẻo lạc diệu ngời pha
Quỳnh hương cõi xuyến xao lèn dạ
Rộn rã ngời môi phượng các nhà
Biếc mãi ân nguyền thơm thảo lạ
Loang thầm ước vọng tự tình xa
Nguồn thơ xướng-hoạ ngàn năm toả
Nhật nguyệt liền đôi mãi rạng hoà

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm