Nhiễu sự tèm lem cũng tại vì
Lòng người nịnh phú khổ thời khi
Xum xoe quan bự hòng thơm tí
Ve vuốt đại gia đếch kể gì
Có thịt ề à khen mút chỉ[1]
Không trà ngúng nguẩy miệt hồ nghi
Ôi thôi thế sự buồn ghê nhỉ
Khuyển khẩu tuyền đen tráo trở thì

Khuyển khẩu tuyền đen tráo trở thì
Mặt mày nhớn nhác dạng ngờ nghi
Thọc Nam mấy ngọn xem lờm í
Xúi Bắc vài chiêu nghĩ tởm gì
Rành thói lọc lừa quang quác đĩ
Quen nề thậm thụt ỡm ờ khi
Mà sao xấu bụng như loài khỉ
Nhiễu sự tèm lem cũng tại vì

[1]hết cỡ
Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm