Ta buốt thẫm ngòm đen cảnh cận
Quả nhân sầu cõi trong chìm lẩn
Nhoà xơ xác thệ vỡ tim khàn
Rã toét toe đời chau khúc hận
Qua chóng diễm tình xót ái than
Lạ ghê buồn kiếp đau lòng bận
Tà sương buổi sắc trở phai tàn
Hoa dáng mịt mờ ôi ngẫm ngán

Ngán ngẫm ôi mờ mịt dáng hoa
Tàn phai trở sắc buổi sương tà
Bận lòng đau kiếp buồn mau rã
Than ái xót tình diễm chóng qua
Hận khúc chau đời toe toét lả
Khàn tim vỡ thệ xác xơ nhoà
Lẩn chìm trong cõi sầu nhân quả
Cận cảnh đen ngòm thẫm buốt ta

Thuận nghịch độc – Trắc bằng - Bát đồng âm