Vầng khuya kỷ niệm thoáng xa mờ
Vẳng tiếng u huyền xoã nhịp tơ
Dõi mắt ngàn sương sầu vạn thuở
Theo mùa bóng nguyệt tẻ đường thơ
Triền xưa quạnh quẽ nhàu cung ái
Gác cũ hoang tàn quặn thuở mơ
Não hết gan lòng đau nhịp thở
Mình ta lặng lẽ khúc thương chờ

Mình ta lặng lẽ khúc thương chờ
Đã hết trăng vàng buổi mộng mơ
Dạ trỗi u sầu hoang xứ sở
Tim ùa khắc khoải lặng nguồn thơ
Nồng thơm úa lụn trời quên gió
Tẻ lịm điêu tàn phách rã tơ
Dốc cạn lưng bầu loang nẻo vỡ
Vầng khuya kỷ niệm thoáng xa mờ

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm