Thương đắng quạnh sầu mải miết khơi
Khóc vùi đau phận hẻo tình vơi
Thương nhàu trí não hoen chùng dậy
Khóc nghẹn tim lòng xót luỵ cơi
Thương úa lặng hồn điên đảo dạ
Khóc than ngùi lệ xót xa đời
Thương chiều khúc mộng tan mờ nẻo
Thương nhớ chia lìa dạ nát rơi

Rơi nát dạ lìa chia nhớ thương
Nẻo mờ tan mộng khúc chiều thương
Đời xa xót lệ ngùi than khóc
Dạ đảo điên hồn lặng úa thương
Cơi luỵ xót lòng tim nghẹn khóc
Dậy chùng hoen não trí nhàu thương
Vơi tình hẻo phận đau vùi khóc
Khơi miết mải sầu quạnh đắng thương

Thuận nghịch vận - Độc vận