Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 10/09/2016 16:15, số lượt xem: 363

Kỷ niệm tan tành kỷ niệm trôi
Ái bay mù biệt ái bay rồi
Trầm hương nhoà nhạt trầm hương dỗi
Nguyệt quế chao chòng nguyệt quế ôi
Tình huyễn ngày nao tình huyễn dối
Tiếng gian buổi ấy tiếng gian bồi
Dìm thân khổ não dìm thân tội
Có hiểu tâm lòng có hiểu tôi

Có hiểu tâm lòng có hiểu tôi
Nỗi đau khôn xiết nỗi đau bồi
Sao mà bạc ước sao mà vội
Để sớm chia lòng để sớm ôi
Yêu lặng ngắt ngùi yêu lặng cỗi
Luyến chao chùng tiếc luyến chao rồi
Mình ta cô lẻ mình ta tội
Kỷ niệm tan tành kỷ niệm trôi

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm