Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 29/09/2017 12:05, số lượt xem: 553

Hán Tàu ngẫm lại còn thua chó
Đâu thể giao tình thân bọn nó
Ngoài mặt hô hào chuyện giúp cho
Sau lưng thủ đoạn trò đen đỏ
Ngàn xưa xâm lược máu điên bò
Vạn kiếp lừa gian lời chót mỏ
Hải đảo trùng khơi thẳng cánh cò
Cùng nhau bám biển màng chi khó

Cùng nhau bám biển màng chi khó
Hãy nhớ căm hờn phang toác mỏ
Ỷ thế quân nhiều súng đạn to
Giương oai tàu lớn giàn khoan đỏ
Phỉnh phờ thủ đoạn thứ mặt mo
Gây sự láo lường quân chúng nó
Lửa giận hoá mày nát bụi tro
Hán Tàu ngẫm lại còn thua chó

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm