Thơ phú trần gian giấc mộng thường
Tỏ lòng khúc điệu sáng bằng gương
Làm cho ngữ nghĩa tràn lan hướng
Quyết để từ văn rạng rỡ đường
Rộn rã câu vần tim rộn sướng
Ngọt ngào ý tứ dạ nồng vương
Sắt mài mãi cũng nên hình tướng
Kỹ thuật chuyên hoài sẽ toả hương

Chuyên hoài trau chuốt khắc nồng hương
Sẽ sớm vinh danh phú luật đường
Viết được từ hay lòng thật sướng
Nghĩ thành câu đẹp dạ ngời vương
Cần đâu danh ảo là thi tướng
Chẳng thiết tiếng bồi ấy phú gương
Chỉ sợ tâm mình hay lậm bướng
Thành ra công cốc giữa vô thường

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Giao cổ