Thêu dệt thơ Đường học hỏi ai,
Tám câu hợp lại tạo thành bài.
Năm vần đồng vận Âm Dương cách,
Bảy chữ cân phân Thực Luận tài.
Kết chặt hai ba, năm bốn ngắn,
Niêm phong sáu bảy, tám đầu* dài.
Cố công theo sát cùng thi luật,
Sẽ đạt thơ Đường thật chẳng sai.

Mộng Lang
(Hạ 2015)