Chiều loang huyễn ảo nước non này
Cổ tự u huyền cõi đắm say
Nọ lững lờ sương hoà cảnh biếc
Kìa chan chứa mộng trải hiên đầy
Nghe lèn giữa trảng êm đềm gió
Vẳng ngoái bên triền lộng lẫy mây
Giã trược lìa sân lòng ý thản
Làm như cởi hết những mê đày

Làm như cởi hết những mê đày
Sắc tưởng y là những lọn mây
Quãng ý triền miên ngào lộng phả
Hồng tâm rạng rỡ biếc thơm đầy
Mơ màng hạnh phước ngon ngào trỗi
Rộn rã chân thiền lả lướt say
Vãn cảnh làm lui huyền mộng ấy
Chiều loang huyễn ảo nước non này

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm