Đêm quỳnh diễm sắc dậy nguyền thương
Cảnh níu hồn yêu phả mộng trường
Mềm mại nẻo mơ nồng điệu phú
Đượm đà phiên ái lịm nhành sương
Thềm chan chứa mộng ngào ngon cõi
Gió thiết tha lòng quấn quyện hương
Êm ắng giấc tình thơm hứa hẹn
Đêm quỳnh diễm sắc dậy nguyền thương

Thương nguyền dậy sắc diễm quỳnh đêm
Hẹn hứa thơm tình giấc ắng êm
Hương quyện quấn lòng tha thiết gió
Cõi ngon ngào mộng chứa chan thềm
Sương nhành lịm ái phiên đà đượm
Phú điệu nồng mơ nẻo mại mềm
Trường mộng phả yêu hồn níu gởi
Thương nguyền dậy sắc diễm quỳnh đêm

Thuận nghịch độc