Trời không muốn, thưa cô, mà tôi thích
Ngọt ngào này là nhiệm vụ tôi mang;
Thế nên tôi không muốn, cũng chẳng màng
Nếu không tổn hại thì xin phục vụ.

Vì nó thoả lòng, cho ta vui thú,
Hạnh phúc cho tôi, khó thể nhận rồi
Vinh dự hơn, là chết, để gặp tôi
Trong mắt em là hồn tôi hiến tế.

Nếu bàn tay tôi, có khi, câu nệ
Với tình yêu trong sáng vượt giới răn,
Trong lòng em tìm lý lẽ hợp tan,

Đày đoạ em bằng mắt lên tia chớp,
Và cháy lên: theo tôi càng thích hợp
Sống thiếu tay, em khó thể hài lòng.