Bất phỏng đào nguyên bất tỵ Tần
Thảo lư trường khiếu lạc thiên chân
Giang Yêm hữu mộng hoa sinh sắc
Dật Thiếu vô ngôn bút nhập thần
Sưu quát danh thi biên giản cựu
Áp thành giai vận ỷ la tân
Đường âm Việt ngữ kinh nhân cú
Nghi thị Tiên Điền ngẫu hoá thân.


Bài đề từ của Ưng Bình, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.