Hoa biểu không tồn hạc phất qui
Mạn tòng hãn mạc nhận tu my
Tiêu sầu mỗi tá tha nhân tửu
Truyền thế do đa ấu phụ từ
Vị quả tỳ quan năng tác tý
Bản lai hoa cốt dị thành thi
Minh đô diệm thể tư nhân thiện
Văn giá thiên thu định giả thuỳ.


Bài đề từ của Lễ bộ Thượng thư trí sự Ưng Bình Thúc Giạ Thị, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.