Mấy thu cờ xuý việc nam hành
Sửa cõi vừa xong lại sửa doanh
Khắp vẻ giang sơn pho thức gấm
Theo nền cung khố đượm đồ tranh
Bóng đường ơn rộng mây lồng tán
Án ngọc ngâm khuya nguyệt giãi mành
Khuôn chính mực công lầu vẹn mãi
Phương trời thêm vững mặt tràng thành


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004