22/10/2021 12:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan trấn về doanh

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/03/2009 01:58

 

Mấy thu cờ xuý việc nam hành
Sửa cõi vừa xong lại sửa doanh
Khắp vẻ giang sơn pho thức gấm
Theo nền cung khố đượm đồ tranh
Bóng đường ơn rộng mây lồng tán
Án ngọc ngâm khuya nguyệt giãi mành
Khuôn chính mực công lầu vẹn mãi
Phương trời thêm vững mặt tràng thành
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Quan trấn về doanh