Có gan sắt nguội,
Mặc sức rèn trui.
Có chất vàng mười,
Tha hồ mài xát.
Khó khăn mọi việc,
Là đá thử vàng.
Nguy hiểm mọi đường,
Là lò nung sắt.
Đắng cay chua chát,
Ấy bởi ngọt ngon.
Khốn khó gian nan,
Ấy trường khoái lạc.
Xem trong sử sách,
Hào kiệt xưa nay.
Nuốt dắng ngậm cay,
Gây nên đại nghiệp.
Kẻ đền thù nước,
Kẻ thoả chí mình.
Kẻ lập công danh,
Kẻ xoay vận mệnh.
Treo gương thần thánh,
Chói rọi muôn đời.
Động đất rạn trời,
Tiếng vang bốn bể.
Anh hùng tạo thế,
Nhân định thắng thiên.
Sắt chẳng chối rèn,
Vàng không sợ xát.
Đắng nhiều mới ngọt,
Buồn rất lại vui.
Khấn nguyện mọi người,
Vào trường trời dạy.


Đoạn thơ này từng được sử dụng làm bài đọc thêm trong sách giáo khoa Văn lớp 5 giai đoạn 1980-1989.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]