餞宇文同一諭占城國

皇詔九重頒北闕,
使臣萬里極南溟。
觀風錫邁梵文域,
擁節闍槃佛誓城。
象騎蛇船霑聖化,
鯨波颶霧仰文明。
好將寸舌安危徼,
早駕回鞭覲玉京。

 

Tiễn Vũ Văn Đồng nhất dụ Chiêm Thành quốc

Hoàng chiếu cửu trùng ban bắc khuyết,
Sứ thần vạn lý cực nam minh.
Quan phong Tích Mại Phạn văn vực,
Ủng tiết Đồ Bàn Phật Thệ thành.
Tượng kỵ xà thuyền chiêm thánh hoá,
Kình ba cụ vụ ngưỡng văn minh.
Hảo tương thốn thiệt an nguy kiếu,
Tảo giá hồi tiên cận Ngọc Kinh.

 

Dịch nghĩa

Chiếu vua nơi chín trùng từ cửa bắc ban xuống,
Sứ thần đi muôn dặm, đến tận biển nam.
Xem phong hoá coi Phạn văn đất Tích Mại,
Cầm cờ tiết đến thành Phật Thệ đất Đồ Bàn.
Nơi cưỡi voi, dùng thuyền rắn, thấm nhuần giáo hoá thánh triều,
Xứ sóng kình, mù bão được chiêm ngưỡng văn minh.
Hãy đem tấc lưỡi đến giữ yên nguy nơi biên tái,
Sớm quay xe về triều bái Ngọc Kinh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Thánh hoàng ban chiều từ phương bắc,
Sứ giả lên đường xuống biển nam.
Phong hoá thân xem miền Tích Mại,
Tiết mao cờ hướng đất Đồ Bàn.
Văn minh soi tới nơi kình, bão,
Thánh giáo đưa vào chốn rắn, voi.
Cõi hiểm chiêu an nhờ tấc lưỡi,
Về chầu điện ngọc, sớm lên yên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửu trùng cửa bắc chiếu vua ban,
Muôn dặm sứ thần tận biển nam.
Phong hoá Phạn văn xem Tích Mại,
Đồ Bàn Phật Thệ cầm tiết phan.
Thấm nhuần thánh giáo nơi voi rắn,
Chiêm ngưỡng văn minh chốn sóng ngàn.
Tấc lưỡi hãy đem yên giới tuyến,
Quay về triều bái sớm kinh thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửu trùng cửa bắc chiếu ban,
Sứ thần xuống tận dặm ngàn biển nam.
Tục xem Tích Mại Phạn văn,
Đồ Bàn Phật Thệ tiết phan cắm cờ.
Thấm nhuần thánh giáo xứ mờ,
Văn minh chiêm ngưỡng chốn khơi sóng ngàn.
Đem yên tấc lưỡi ải quan,
Quay về triều bái vua an kinh thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời