Chẳng dám dừng quân vâng chiếu chỉ,
Lọng xanh nắm vững kiếm Ngô Câu.
Ải quan Lão Thử hang Lâu Lại,
Mưa tuyết Thượng Ngao chướng Lộc Châu.
Ngựa sắt đông tây kèn giục giã,
Hàng cờ tả hữu gấu hùm đầu.
Hai mươi sách lược yên biên giới,
Một tấc lòng trung bạc mái đầu.