21/01/2022 22:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan bắc
關北

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 06:16

 

Nguyên tác

奉詔軍行不敢留,
青油幢下握吳鉤。
關山老鼠谷漊瀨,
雨雪上熬嵐祿州。
鐵馬東西催鼓角,
牙旗左右肅貔貅。
平生二十安邊策,
一寸丹衷映白頭。

Phiên âm

Phụng chiếu quân hành bất cảm lưu,
Thanh du chàng hạ ác ngô câu.
Quan sơn Lão Thử, cốc Lâu Lại,
Vũ tuyết Thượng Ngao lam Lộc Châu.
Thiết mã đông tây thôi cổ giốc,
Nha kỳ tả hữu túc tì hưu.
Bình sinh nhị thập an biên sách,
Nhất thốn đan trung ánh bạch đầu.

Dịch nghĩa

Vâng theo chiếu chỉ, quân đi chẳng dám dừng lại,
Dưới chiếc lọng quang dầu màu xanh, nắm thanh kiếm Ngô Câu.
Quan ải có Lão Thử, hang có Lâu Lại,
Mưa tuyết có đỉnh Thượng Ngao lam chướng có đất Lộc Châu.
Ngựa sắt đông, tây; trống kèn giục giã,
Hàng cờ tả, hữu; hùm gấu nghiêm trang.
Bình sinh với hai mươi sách lược vỗ yên biên giới,
Một tấc lòng trung son sắt ánh lên mái đầu bạc.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chẳng dám dừng quân vâng chiếu chỉ,
Lọng xanh nắm vững kiếm Ngô Câu.
Ải quan Lão Thử hang Lâu Lại,
Mưa tuyết Thượng Ngao chướng Lộc Châu.
Ngựa sắt đông tây kèn giục giã,
Hàng cờ tả hữu gấu hùm đầu.
Hai mươi sách lược yên biên giới,
Một tấc lòng trung bạc mái đầu.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Quan bắc