Nhớ xưa anh hay uống
Chén rượu không ngừng tay
Hôm nay trước phần mộ
Rưới xuống một chén đầy

tửu tận tình do tại