Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (20 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
Tạo ngày 26/08/2014 03:20 bởi tôn tiền tử
Phạm Nhuế 範汭 tự Đông Sinh 東生, là thái học sinh đời Minh, người Ô Trình, Chiết Giang, nhà bị cường hào địa phương phá, di cư đến Ngô Môn. Cuối năm Vạn Lịch, ông nhà nghèo phải lang bạt, cuối cùng phẫn chí qua đời khi 44 tuổi.