Voi ngựa các triều vua xưa
Bỏ lui chút dấu cỏ thừa nuôi tôi
Thời gian cúi sát vào môi
Tôi xanh non uống cạn lời xanh non
Bên kia sông mưa hoàng hôn
Mõ chùa thỉnh Phật gõ mòn câu ca
Chén vơi quan họ ngà ngà
Lá răm mắt gió cuốn tha về vườn
Bên này bóng xế ngang sườn
Chiều xâu chỉ hát vòng cườm cỏ may.