Sáo mổ na ăn
Thả rơi mấy hột
Năm sau bay qua
Khóm na lên tốt

Rồi na ra quả
Sáo đậu cành rung
Sáo đâu có biết
Chính na sáo trồng!


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970