Hơn một tháng đất trơn lầy lội
Từ tháng tư mưa tới tháng năm
Mưa không dứt bẩy ngày đêm
Chợ trong thành cũ vua Tiền gạo không
Không chết đói dân trong thành cũ
Sợ ngoài thành giặc giã nổi lên
Tiếng sênh ngọc nổi lầu bên
Ngựa to đứng ở mặt tiền nghênh ngang
Dân ngõ hẻm sáng thường phải nhịn
Bẩy trăm muôn thuế rượu ngày thu

tửu tận tình do tại