Xanh nhạt tầng không, loáng thoáng mây,
Rối bời én liệng với hồng bay.
Rất vui nhìn lại lòng đầm nước,
Suốt đáy trong veo chẳng bụi vầy.

tửu tận tình do tại