Ngôn chí thi tập là tập thơ do Phùng Khắc Khoan tự đặt và ghi trong lời tựa rằng ông theo từng năm mà viết ra, cứ 10 năm thì đóng thành một tập, kể từ năm 16 tuổi đến năm 86 tuổi thì phải có 7 tập, nhưng hiện chỉ tìm được đến cuối tập 5 khi tác giả khoảng 60 tuổi. Tổng cộng số bài hiện còn là hơn 240. Nội dung các bài liên quan tới mọi mặt sinh hoạt, tâm trạng, hành vi, lý tưởng, vừa mang tính chất kỷ sự, vừa mang tính trữ tình.