Thân cành xanh tốt đứng canh trời,
Như thép, khinh thường sương tuyết rơi.
Thành quách đang cần tìm rường cột,
Gỗ lim sao mãi ở non đồi?

tửu tận tình do tại