Tóc hạc, râu rồng, cao tuổi thọ,
Gậy cưu, khăn quạ, khác gì tiên.
Đài son, nhà ngọc, danh còn mãi,
Bành Tổ, kiều tùng chẳng tính năm.

tửu tận tình do tại