Đạo thường trời đất chẳng hề thay,
Chữ Hiếu đứng trên mọi hạnh này.
Thành kính tôn thờ luôn nhớ kỹ,
Chăm lo phụng dưỡng mãi ghi đầy.
Chu Công thánh đế sao so được,
Nghiêu Thuấn hiền nhân khó sánh tày.
Lẽ ấy ngàn đời luôn tạc dạ,
Báo ơn cha mẹ nghĩa sâu dày.

tửu tận tình do tại