Theo ta gió ấm tự phương nam,
Mù núi, mây sông khắp chốn tan.
Nghĩ đứng trước vua ca đức lớn,
Làm dân no đủ, giúp dân an.

tửu tận tình do tại