Liễu vàng hơn bụi cuốn đường chiều
Mày biếc nhăn hoài mấy tháng thu
Trăng nửa vành vàng hơn cả liễu
Nam cầu buộc ngựa khách dâng sầu

tửu tận tình do tại