Tình yêu
Như người ta gọi
Là dây vô hình
Buộc ta khó thoát
Nỗi đời điêu linh


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)